Wnioski o zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu

UWAGA!. 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. Reguluje je znowelizowana ustawa z 25.06.2015 r. Więcej w linkach poniżej:


 

Gdy zdecydują się Państwo na wycinkę drzewa, pierwszym krokiem powinno być zorientowanie się w aktualnej  sytuacji prawnej, ponieważ nielegalna wycinka drzewa może skutkować dotkliwymi karami finansowymi. Zgodnie z znowelizowaną Ustawą o ochronie przyrody, nie trzeba posiadać zezwolenia na wycinkę dla drzew i krzewów:

 • krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
   jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu
   klonolistnego,
  • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

W innym przypadku konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, co wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu. Powinien on zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego *;
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub ©Kancelaria Sejmu s. 95/148 2015-12-10 krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu (jeśli potrzeba):
  • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,
   w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie
   mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących
   kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art.
   3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  • przesadzenia drzewa lub krzewu
  • – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu
   zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub
   odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich
   wykonania;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie (jeśli potrzeba);
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane (jeśli potrzeba).

* Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Na Państwa życzenie możemy przygotować kompletny wniosek, zawierający wszystkie niezbędne dane.


Pozostałe usługi:

 • Pielęgnacja, przycinanie i prześwietlanie drzew i krzewów, cięcia sanitarne, usuwanie posuszu, usuwanie jemioły
 • Wiązania drzew typu Cobra i Gefa
 • Cięcia techniczne drzew, likwidacja kolizji i zagrożeń
 • Wycinka drzew i krzewów oraz zakrzaczeń
 • Prace interwencyjne
 • Sadzenie drzew i krzewów
 • Montaż karmników i budek dla ptaków